Condicions generals de contractació

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web www.ipmanager.cat és propietat de ITAILORED APP&WEB SL (en endavant, ITAILORED) amb NIF B66387739 i adreça fiscal al c/ Cós, 52 baixos, 08650 – Sallent (Barcelona).

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre ITAILORED i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

ITAILORED es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, ITAILORED es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L’objecte de la pàgina web és la venda de programari IPManager (Plataforma / App) (en endavant, “l’eina”).

El present apartat té com a objecte establir les Condicions Generals d’adquisició de l’eina així com els Termes i condicions que regulen l’accés i ús de l’esmentada eina de manera que el registre i ús de la mateixa implica necessàriament la submissió i acceptació de les Condicions Generals de Contractació. Tot l’equip humà encarregat de desenvolupar, dissenyar i crear aquesta eina (en endavant, equip tècnic) es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés, registre i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva eina. És per això que es recomana que l’usuari de la mateixa llegeixi detinguda i atentament les condicions generals abans de registrar-se i fer ús ja que aquestes poden ser objecte d’alguna / es modificacions.

 

Condicions Generals de contractació

La durada del contracte quedarà vinculada a la finalització del servei contractat.

Així mateix, vostè pot subscriure a el butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits als nostres serveis o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de ITAILORED i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres serveis, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l’apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, ITAILORED informa els usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran incorporades a sistema de tractament titularitat de ITAILORED, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes.

Les seves dades es conservaran el termini estrictament necessari per complir amb les finalitats anteriorment previstes, llevat obligació legal de conservació.

L’informem que la base legal del tractament de les seves dades és la correcta execució del contracte entre les parts.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça esmentada més amunt o al correu electrònic [email protected]. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Durant el procés de compra s’haurà d’identificar amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric dels seus serveis contractats, estigui només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del servei no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb ITAILORED  al telèfon d’atenció a client 93 837 13 79 o mitjançant el correu electrònic [email protected].

Tots els continguts de la web estan en català i castellà.

Prèviament a la prestació del servei el client rebrà un correu electrònic amb la confirmació del servei sol·licitat.

Un cop prestat el servei el client rebrà la corresponent factura.

 

Característiques, oferta i vigència dels serveis

Els serveis oferts a la nostra botiga en línia, es detallen les característiques essencials dels mateixos.

Versió IPManager-A

 • Gestió de socis, afiliats
 • Facturació sense límit de factures anuals
 • Rebuts bancaris i no bancaris
 • Fitxers cobrament bancaris SEPA
 • Enviament correu electrònic
 • Documentació: Ordres de domiciliació
 • Exportació de Fitxers txt per Comptabilitat
 • Llistat de Socis i Facturació
 • Backup Automàtic
 • Limitació d’accés a un usuari

 

Versió IPManager-NA

 • Gestió de socis, afiliats
 • Secció Enterraments i Difunts
 • Facturació sense límit de factures anuals
 • Rebuts bancaris i no bancaris
 • Fitxers cobrament bancaris SEPA
 • Enviament correu electrònic
 • Documentació: Ordres de domiciliació
 • Documentació: Pòlissa
 • Exportació de Fitxers txt per Comptabilitat
 • Llistat de Socis i Facturació
 • Backup Automàtic
 • Sense límit d’usuaris

En cas d’un servei en oferta, sempre s’indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent ITAILORED ofereix informació sobre tots els seus serveis, les seves característiques i preus. No obstant això, ITAILORED es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els serveis que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta manera, els serveis oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als serveis esmentats.

El servei es factura el dia 1 de cada mes i es procedeix al cobrament en els següents 10 dies a la seva emissió.

En cas de cursar l’alta amb el mes començat, es procedirà a la facturació de la part proporcional del mes en curs fins a la finalització d’aquest mes.

 

Garanties

Tots els serveis oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia corresponent al tipus de servei, i a el temps i forma de prestació de serveis que hagi sol·licitat.

ITAILORED disposa d’un servei d’atenció a client, mitjançant el telèfon 93 837 13 78 o mitjançant el correu electrònic [email protected] on pot adreçar la reclamació corresponent en cas desconformitat.

 

Preus

Tots els serveis indiquen el preu de venda en Euros i no inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI).

 

Pagament i mètodes

El pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària d’acord amb la informació establerta en els documents de:

 • Full Dades de facturació
 • Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA

Aquests documents els rebrà el client a través de correu electrònic, un cop ompli el formulari de contractació habilitat en el lloc web.

Si vol realitzar modificacions en la informació recollida en els documents esmentats anteriorment, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre e-mail: [email protected] o mitjançant el número d’atenció a client 93 837 13 79.

El pagament mitjançant domiciliació bancària suposa una subscripció i la contracció de l’obligació de pagar la quota seleccionada amb la recurrència especificada per l’usuari en el moment de la contractació, fins que finalitzi la subscripció.

La subscripció pot finalitzar-se en qualsevol moment escrivint un missatge al nostre Servei d’Atenció al Client mitjançant el sistema de missatgeria que el programa posa a disposició l’usuari un cop aquest s’ha identificat.

Si la sol·licitud de cancel·lació de la subscripció es realitza amb al menys set dies d’antelació respecte a la data de renovació, la cancel·lació es farà efectiva abans de la data de la següent renovació, en cas contrari, la renovació ja s’haurà iniciat, el rebut de la mateixa s’haurà enviat a el banc, i la cancel·lació es farà efectiva de cara a el següent rebut.

Es cobrarà una quota mensual, trimestral o anual en funció de les preferències de l’usuari i la versió que aquest tingui contractat.

No serà necessari cap pagament per crear o fer servir un compte gratuïta, però, els comptes gratuïts només estaran disponibles per a aquells usuaris que NO tinguin cap deute pendent amb ITAILORED o qualsevol dels seus socis.

El cobrament del servei es farà per mesos anticipats i en cap cas serà reemborsable. En aquest sentit, no es realitzaran reemborsaments o crèdits per mesos, trimestres, semestres o anys parcials del servei contractat així com tampoc en cas que l’usuari no faci ús de la mateixa durant el període de temps en que el compte es trobi oberta no fent cap tipus d’excepció per cap motiu.

Per al cas que ITAILORED no pugui carregar a l’usuari l’import corresponent als serveis contractats per motius aliens a ITAILORED, es reserva el dret de desactivar el compte de l’usuari de forma immediata, de posar-se en contacte amb el mateix per aclarir la situació i de no reactivar fins que es satisfacin els imports deguts. Si dels reiterats intents de cobrament es deriven despeses bancàries o de qualsevol altre tipus aquests aniran a càrrec de el client pot l’equip tècnic titular d’IPManager / ITAILORED realitzar el seu cobrament de manera immediata en el mitjà de pagament que considera oportú.

Cap quota inclou els impostos o obligacions exigits per les autoritats governamentals. Serà l’usuari l’únic responsable del pagament d’aquests impostos i obligacions.

ITAILORED es compromet activar el seu compte en un màxim de 30 dies, a partir de l’endemà de rebre el pagament.

La disponibilitat de serveis oferts per ITAILORED pot variar en funció del servei. En cas de no execució per indisponibilitat, ITAILORED en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà el client, per mitjà d’un correu electrònic.

 

Dret de desistiment, reemborsament del pagament i reclamacions

El client disposarà d’un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia de celebració del contracte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L’exercici de el dret de desistiment s’ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 93 837 13 79, dirigint-se al correu electrònic [email protected] o bé a través del formulari de desistiment.

L’informem que un cop enviat el correu electrònic amb les credencials d’accés a l’eina (Usuaris i Contrasenya) es procedirà al cobrament de la quota corresponent.

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions de l’ consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

 

Reemborsament del pagament desistiment

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats per aquest, sempre que no s’hagi disposat el contrari.

ITAILORED abonarà les quantitats satisfetes pel client abans de 14 dies naturals des de la data de recepció de el dret de desistiment.

 

Baixa del servei

En cas de voler sol·licitar la baixa de el servei en algun moment de la contractació hauran de sol·licitar-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic [email protected], sent la baixa efectiva a l’acabar el mes en què se sol·licita. Un cop arribada aquesta data el panell serà inaccessible, per la qual cosa han d’haver descarregat les dades necessàries abans de sol·licitar la baixa de el servei o abans de finalitzar el mes en qüestió, ja que, arribada aquesta data, no tornaran a tenir accés a les dades .

Posteriorment a la seva desactivació, el panell serà eliminat de forma permanent.

Si la sol·licitud de baixa arriba un cop iniciat el mes i per tant amb la nova factura emesa, aquesta s’haurà d’abonar en la seva totalitat i la baixa es cursarà a l’acabar el mes ja facturat.

Qualsevol devolució de rebut tindrà un cost de despesa de devolució de 6,00€ i quedarà immediatament suspesa i sense accés per part de client, fins que el client realitzi l’ingrés mitjançant transferència bancària del rebut retornat i de les despeses de devolució.

 

Condicions d’ús de l’eina IPManager

1.- Objecte

L’eina IPMANAER ha estat creat i dissenyat com a eina per a la gestió de socis i cobrament de quotes.

2.- Accés

Únicament podran accedir a aquesta eina els majors d’edat que han de facilitar un nom legal complet, una adreça de correu electrònic així com qualsevol informació addicional requerida per al seu registre.

Així mateix, l’equip humà titular de l’esmentada eina es reserva el dret a interrompre l’accés a la mateixa en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, tal circumstància es comunicaria als usuaris, que podria comportar la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada.

Per la seva banda, l’equip tècnic no serà responsable de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de què no li correspongui i, per tant, el accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics.

2.1. De la qualitat del servei.

L’accés a l’eina IPManager no implica l’obligació per part de l’equip tècnic titular de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat de les eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

L’equip tècnic titular d’IPManager no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o tercers durant la prestació de servei de la present eina.

2.2. Dels continguts

L’equip tècnic titular d’IPManager no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada per aquest lloc web ni dels danys i perjudicis produïts en l’usuari o tercers com a motiu d’actuacions basades únicament en la informació obtinguda a través d’aquesta eina .

2.3. Dels enllaços o links

Els serveis d’accés a la present eina inclouen dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, l’equip tècnic actua com a prestador de serveis d’intermediació, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI).

L’existència d’enllaços o links no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de l’equip tècnic amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

L’equip tècnic no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels continguts i / o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a l’esmentat equip tècnic.

3.- Ús

La utilització d’aquesta eina per qualsevol persona degudament registrada de conformitat amb les presents condicions se li atribuirà la condició d’usuari i com a tal accepta que el seu ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació i serveis que IPManager posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o als l’ordre públic i, en general a fer un ús conforme a les presents condicions generals.

Especialment, queda prohibit l’ús de la present eina amb finalitats lesives als béns del seu titular que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques d’ITAILORED / IPManager o de tercers, si cas.

L’usuari s’abstindrà d’obtenir o intentar obtenir els continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’hagin posat a la seva disposició. En aquest sentit, es prega a l’usuari que faci especial atenció als missatges d’avís ja que l’equip tècnic titular d’IPManager no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari per l’ús indegut o negligent de l’eina .

Així mateix, l’usuari serà responsable de mantenir la privacitat del seu compte no es fa responsable l’equip tècnic titular d’aquesta eina de qualsevol dany o pèrdua que pugui ser conseqüència d’una fallada seu per protegir la seva informació d’accés amb inclusió de la seva clau.

L’eina pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook, Twitter, etc. Aquestes aplicacions o xarxes socials poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

L’eina pot allotjar blocs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals ITAILORED no té cap control.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, l’eina podrà accedir a dades relatives a la geolocalització de el dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a l’efecte així ho permeti.

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de manera anonimitzada o agregada, l’eina podrà registrar l’adreça IP (número d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

ITAILORED podrà elaborar un perfil comercial, d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

En el cas que l’Usuari es registri en l’eina a través de la connexió de social, ITAILORED únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari per als quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social de què es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. ITAILORED no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que facin de la informació de l’usuari.

Directrius de l’Usuari

Hem establert una sèrie de normes bàsiques perquè l’usuari pugui seguir-les quan accedeixi a l’eina. Seguiu aquestes normes:

o Directrius d’accés a l’eina

Per accedir a l’eina, l’Usuari ha de comptar amb un accés i connexió a la xarxa Internet, abonar les tarifes d’accés, tenir l’equip / dispositiu i els sistemes electrònics necessaris per a realitzar la connexió a la xarxa, incloent un terminal que sigui adequat a l’efecte (ordinador, telèfon, tablet, etc..) i un mòdem, router o un altre dispositiu d’accés anàleg o similar.

L’Usuari coneix que el correcte accés i ús de determinats continguts i serveis de l’eina, pot implicar la descàrrega en els seus dispositius informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics. L’usuari és l’únic responsable de la instal·lació dels citats elements, declinant ITAILORED qualsevol tipus de responsabilitat que d’això pugui derivar.

o Directrius d’utilització de l’eina per l’usuari

L’Usuari s’obliga a dur a terme una utilització de les funcionalitats de l’eina i continguts de conformitat amb la Llei, la moral, els bons Costums i l’ordre públic, no utilitzant-contràriament als continguts presents en aquest text, de manera lesiva per ITAILORED o tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar els llocs web o els seus serveis, o impedir una normal de l’eina per altres Usuaris.

L’usuari s’abstindrà de realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes de ITAILORED, així com d’introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics.

ITAILORED es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la plataforma, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions d’ús.

4.- Política de cancel·lació i rescissió.

L’usuari podrà cancel·lar el seu compte en qualsevol moment de conformitat amb les indicacions facilitades en l’eina sent aquest l’únic responsable de la seva correcta cancel·lació. Només es podran cancel·lar a través de la mateixa eina no sent vàlides les cancel·lacions a través de correu electrònic, telèfon o un altre mitjà diferent a l’indicat a aquest efecte.

Un cop cancel·lada el compte per l’usuari aquest es farà responsable de tots els càrrecs fins a aquest moment amb inclusió del càrrec complet de el període (mensual, trimestral o anual) en què suspèn el servei tot això de conformitat amb el que s’estableix en el punt quart de les presents condicions.

Així mateix, tot el contingut emmagatzemat en l’eina serà eliminat de forma immediata un cop cancel·lada degudament compte.

L’equip tècnic titular d’IPManager es reserva el dret de modificar o suspendre ja sigui temporal o permanentment el compte de l’usuari en qualsevol moment per qualsevol motiu sense previ avís ni cap reemborsament. Així mateix podrà denegar el servei a qualsevol entitat física o jurídica per qualsevol raó en qualsevol moment.

5.- Condicions generals.

L’usuari no podrà revendre, duplicar, reproduir o explotar qualsevol part de l’eina sense l’exprés consentiment escrit per part de l’equip tècnic. Així mateix, tampoc podrà l’usuari utilitzar l’esmentada eina per emmagatzemar, allotjar o enviar correu spam o correu electrònic nociu, ni missatges de mòbil.

L’usuari no podrà en cap cas utilitzar l’eina per a la transmissió de cap virus, cuc o qualsevol tipus de contingut nociu o maliciós.

L’equip tècnic no garanteix:

 • La satisfacció de l’usuari envers l’esmentada eina.
 • La disponibilitat ininterrompuda i sense errors tant de l’eina com dels enllaços o links que hi conté.
 • La precisió dels càlculs matemàtics realitzats per l’eina.
 • La correcció dels possibles errors de l’eina.

L’usuari accepta mantenir indemne i indemnitzar l’equip tècnic davant de reclamacions de tercers relacionades amb el seu ús amb inclusió de la responsabilitat o despesa ocasionada per les reclamacions, pèrdues, danys de tot tipus, litigis, resolucions, costes processals i honoraris d’advocats o altres de qualsevol tipus i l’esmentat equip tècnic qui farà arribar a l’usuari la corresponent notificació escrita d’aquesta reclamació, litigi o acció.

La incapacitat de l’equip tècnic per exercir qualsevol dret inclòs en les presents condicions d’ús no s’entendrà en cap cas com una renúncia dels mateixos.

 

Reclamació

Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment de ITAILORED està situat al c / Cós, 52 Baixos, 08650 Sallent (Barcelona) o mitjançant el correu electrònic [email protected].

 

Jurisdicció

Així mateix, ITAILORED es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. ITAILORED té el seu domicili a Barcelona, ​​Espanya.

Contacta'ns

C/ Cós 52 Baixos,
08650 Sallent (BCN)

T 93 837 13 79

[email protected]