IPManager permet a les associacions, entitats i clubs la gestió de les seves dades i les dades dels seus socis i afiliats, amb introducció de textos legals RGPD i logotip per a la personalització de documents

L’aplicació permet realitzar la facturació, els rebuts i la gestió de fitxer de cobrament bancari online en format Europeu SEPA, aquest fitxer servirà per descarregar i pujar a l’entitat bancaria per realitzar els cobraments massius.

Amb IPManager i la gestió de comptes comptables es poden exportar els fitxers de factures, remeses i rebuts necessaris per a traspassar a programes de comptabilitat.

L’eina permet la comunicació amb els socis de forma pràctica i senzilla amb l’enviament de correus electrònics, en el cas que el soci no tingui correu electrònic IPManager es poden extreure etiquetes d’adreces per fer enviaments postals.

Gestió Dades

Dades fiscals per a la realització de factures i rebuts, introducció de textos legals RGPD i Registre Mercantil.


Gestió de Socis

Gestió de dades personals i de dades bancaries per cobrament de socis i afiliats, col·laboradors i participants.

Factures i Cobraments

Gestió de cobraments massius i creació de factures i remeses SEPA per a enviament de fitxers a plataforma bancaria online.

Comunicació

Comunicacions via correu electrònic des de la plataforma a socis i afiliats. Registre de correus enviats.

Llistats

Possibilitat de generar llistats en diferents formats de socis i facturació, etiquetes.

Assentaments

Exportació de dades a programari de comptabilitat usant descàrregues directes de fitxers des de l’aplicació.

GESTIÓ DADES

Dades Associació

 • Pujada de Logotip.
 • Introducció de dades fiscals, adreça, telèfon i correu electrònic.
 • Informació de dades comptables, digits subcomptes per a comptabilitat, subcompte client i subcompte IVA.
 • Introducció de textos legals RGPD per a factures i rebuts.
 • Introducció de Registre Mercantil per a factures.
 • Introducció de textos legals RGPD per signatura correus.
 • Definir edat d'inici de pagament de quotes.

Comptes

 • Alta de compte Bancari per a gestió de cobraments

Tipus de
Rebuts

 • Alta de tipus de rebut amb conceptes, imports, tipus IVA i Subcompte comptable.

Variables *

 • Diferenciació imports quotes d'enterraments i incineració.

Comptes

 • Alta de compte Bancari per a gestió de cobraments.

Series

 • Alta de series de facturació per a diferenciació de factures.

R. Email

 • Visualització dels registre de correus electrònics enviats.

GESTIÓ SOCIS

Socis

 • Alta i gestió de socis, dades personals, dades bancàries i serveis enterraments (aquest últim a versió IPManager-NA).
 • Document ordre de documentació de càrrec directe SEPA.
 • Documentació Pòlissa de serveis.
 • Resum de facturació.
 • Generació de procés de defunció de soci (a versió IPManager-A).

Afiliats

 • Alta i gestió d'afiliats, dades personals i serveis enterraments (aquest últim a versió IPManager-NA).

Difunts

 • Llistat de Dfunts (a versió IPManager-NA).

Activitats

 • Alta i gestió dades d'amics activitats (no socis) i col·laboradors, i dades bancàries.
 • Document ordre de documentació de càrrec directe SEPA.
 • Resum de facturació.

PROCESOS

Cobraments

 • Creació i edició d'agrupacions de cobrament.
 • Afegir conceptes a una agrupació.
 • Possibilitat d'ajuntar diferents agrupacions per cobrament en una mateixa remesa.
 • Creació de Remesa SEPA.

Factures

 • Visualitzar factures.
 • Visualitzar si la factura ha estat retornada.

Rebust

 • Visualitzar Rebuts.
 • Marcar com a rebut retornat, aquesta acció fa una factura en negatiu pel correcte recompte a comptabilitat  (l'assentament de retorn de rebut no el genera l'aplicació).

Remeses

 • Descarregar remesa per exportar al Banc.
 • Marcar remesa coma enviada.
 • Descarregar fitxer d'assentament.
 • Eliminar remeses abans d'enviament.
 • Informe de remesa de difunts (a versió IPManager-NA).

No bancaris

 • Visualitzar rebuts no bancaris (efectius).
 • Estat de pagament de rebut no bancari.
 • Realitzar assentament per a rebuts no bancaris i visualitzar els que ja estan agrupats en un assentament.

Assentaments

 • Descarrega d'arxius TXT per a la exportació / importació dels assentaments a programa de comptabilitat.
 • Control d'assentaments exportats.

LLISTATS

Socis

 • Llistats de socis, possibilitat de extreure llistats en diferents formats, Excel, PDF.
 • Enviament de correus electrònic a socis.

Activitats

 • Llistats d'amics activitats / col•laboradors, possibilitat de extreure llistats en diferents formats, Excel, PDF.
 • Enviament de correus electrònic a amics activitats / col·laboradors.

Factures

 • Llistats de facturació i imports entre dates.

ETIQUETES

Socis

 • Extracció PDF per impressió d'etiquetes de Socis endreçat per nom.
 • Extracció PDF per impressió d'etiquetes de Socis endreçat per adreça.
 • Extracció PDF per impressió d'etiquetes de Socis sense adreça de correu electrònic.

Enterrament

 • Extracció PDF per impressió d'etiquetes de Socis enterraments per nom.
 • Extracció PDF per impressió d'etiquetes de Socis no enterraments per nom.
 • Extracció PDF per impressió d'etiquetes de Socis no enterrament per adreça.

Incineració

 • Extracció PDF per impressió d'etiquetes de Socis inicneració s per nom.
 • Extracció PDF per impressió d'etiquetes de Socis incineració per adreça.

USUARIS

Gestió

 • Edició de dades i canvi de contrasenya.

Afegir Soci / Afiliat

Editar 

Eliminar 

Soci Afiliat

Document SEPA

Factura

Amic Activitats

Col·laborador

Cercar / Filtrar

Afegir Agrupació

Afegir Concepte

Agrupar

Crear Remesa

Crear Apunts

Visualitzar

Descarregar SEPA

Diari / SubCta

Estat

Enterrament

Incineració

Pòlissa